Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Helaas hebben Marcel en Astrid besloten om te stoppen met de tak opleidingen.

Per 01-01-2024 sluit EMB-Opleiding zijn deuren.

Algemene voorwaarden en privacy

De algemene voorwaarden van EMB-OPLEIDINGEN vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. Wij willen met u samenwerken op basis van vertrouwen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen EMB-OPLEIDINGEN en de cursist, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

EMB-OPLEIDINGEN verklaart dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle opleidingen, cursussen, trainingen, scholingen en congressen in het open aanbod van EMB-OPLEIDINGEN waarvoor men zich individueel kan inschrijven. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod van EMB-OPLEIDINGEN voor activiteiten die incompany worden uitgevoerd, dat wil zeggen uitgevoerd binnen een organisatie.

Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd voor.
Mondelinge mededelingen van medewerkers van EMB-OPLEIDINGEN binden EMB-OPLEIDINGEN niet, tenzij deze door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van EMB-OPLEIDINGEN schriftelijk aan de cursist worden bevestigd.

De door EMB-OPLEIDINGEN opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs door de cursist. Een door EMB-OPLEIDINGEN verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de cursist op de dag van verzending, tenzij de cursist bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de cursist, komt dit voor risico van de cursist.

Offertes en aanbiedingen
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn vrijgesteld van btw, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle cursusmaterialen zijn, mits niet anders vermeld, inbegrepen in de prijs van de cursus.

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving geldt:
De cursist schrijft zich in voor een opleiding, cursus of training door het online invullen en verzenden van het inschrijfformulier en door betaling van het cursusgeld. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van de juiste gegevens op het inschrijfformulier. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Direct bij inschrijving moet de betaling voor de scholing worden voldaan. De registratie van de cursist is pas compleet op het moment dat EMB-OPLEIDINGEN de betaling heeft ontvangen. Na ontvangst van de inschrijving stuurt EMB-OPLEIDINGEN bevestiging van inschrijving per e-mail naar de cursist. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding/cursus/training, beschikbaarheid van plaats. Circa vier weken voor aanvang van de scholing ontvangt de cursist bericht over doorgang van de opleiding/cursus/training met nadere informatie (indien van toepassing) en de factuur voor de cursist haar boekhouding.

Voor maatwerk en incompany opdrachten
Alle offertes en aanbiedingen van EMB-OPLEIDINGEN zijn twee maanden geldig, tenzij in de offerte een ander termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op  generlei wijze enig recht worden ontleend. EMB-OPLEIDINGEN kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cursist redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de cursist afwijkt van het in de offerte  of de aanbieding opgenomen aanbod dan is EMB-OPLEIDINGEN daaraan niet gebonden. EMB-OPLEIDINGEN zal in dat geval, indien cursist dat wenst, een nieuwe offerte of aanbieding sturen dan wel de oorspronkelijke offerte handhaven. Een samengestelde prijsopgave verplicht EMB- OPLEIDINGEN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Ontbinding
Gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de cursist reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail van de cursist.

Uitschrijven voor een cursus
Wanneer de cursist door welke omstandigheden dan ook niet aanwezig kan zijn op een cursus, vragen wij de cursist (i.v.m. reserveringskosten, cursusruimte, trainers  e.d.) minimaal 15 dagen voor aanvang van de cursus dit aan ons door te geven per e-mail. In dit geval krijgt de cursist, mits de cursist heeft betaald, het bedrag minus 10% administratie kosten binnen 15 dagen terug. Wenst de cursist zich uit te schrijven binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus dan kan geen restitutie plaats vinden. De cursist kan wel  een vervanger laten komen, mits zij voldoet aan de inschrijf eisen van de scholing.

Annulering cursus door EMB-OPLEIDINGEN
EMB-OPLEIDINGEN zal ernaar streven om elke geplande cursus doorgang te laten vinden. We behouden ons het recht voor dat onder uitzonderlijke omstandigheden de scholing afgezegd kan worden. Cursisten kunnen de reeds betaalde cursus dan op een andere dag in onderling overleg volgen of het cursus geld terug ontvangen. Door de cursist gemaakte kosten als bijvoorbeeld reis en verblijf kunnen in een dergelijk geval niet gerestitueerd worden. Bij uitval van een docent door overmacht zal EMB-OPLEIDINGEN zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal EMB-OPLEIDINGEN zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor EMB-OPLEIDINGEN. Uitval van een docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum, zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de cursist.

Privacy
EMB -OPLEIDINGEN garandeert dat persoonlijke informatie die de cursist verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan een derden wordt verkocht. Wij gebruiken de persoonlijke informatie van de cursist uitsluitend om u een zo goed mogelijke service te verlenen en om u de informatie te geven waar u om vraagt.  Daarnaast geeft u hierbij toestemming aan EMB-OPLEIDINGEN om de voor accreditatie noodzakelijke gegevens, bij het KCKZ aan te leveren.

Auteursrecht
Het auteursrecht op de door EMB-OPLEIDINGEN uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij EMB-OPLEIDINGEN, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EMB-OPLEIDINGEN zullen door de cursist geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.
Beperking aansprakelijkheid

EMB-OPLEIDINGEN is nimmer aansprakelijk voor schade welke de cursist lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van EMB- OPLEIDINGEN of door haar ingeschakelde derden. EMB-OPLEIDINGEN is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat EMB-OPLEIDINGEN nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat, is EMB-OPLEIDINGEN nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door EMB-OPLEIDINGEN in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

Geschillen
EMB- OPLEIDINGEN hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een cursist ontevreden is over producten of diensten van EMB- OPLEIDINGEN, kan deze contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een formele klacht indienen met behulp van het klachtenformulier van EMB- OPLEIDINGEN.

Op alle met EMB- OPLEIDINGEN gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachtenprocedure sluit niet uit dat cursist zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.

Duur van de overeenkomst
De overeenkomst gaat in op het moment van betaling (na inschrijving) tot en met de laatste cursusdag of scholing, die vermeld staat op het inschrijfformulier.